Kształtowanie się państw feudalnych w Europie - cz. I - Czynniki kształtujące feudalizm

Kształtowanie się państw feudalnych w Europie.


Nasze rozważania należy zacząć od definicji feudalizmu.

Feudalizm jest to ustrój społeczno – gospodarczy, w którym dominowała własność ziemska. Dawała ona władzę feudałom nad chłopami, którzy ich utrzymywali i dostarczali im dochody.

System feudalny był charakterystyczny dla państw europejskich w okresie średniowiecza.

Czynniki kształtujące feudalizm


Wśród czynników, które kształtowały feudalizm, możemy wyróżnić:

a) podział społeczeństwa na uprawiających ziemię (chłopów) i rycerzy;

b) prekaria – było to zjawisko polegające na nadawaniu ziemi chłopom przez kościół lub możnych w zamian za rentę feudalną;

c) obowiązki, które wynikały z przynależności do konkretnego stanu:

- chłopi – ich zadanie polegało na uprawie ziemi;
- rycerze – ich zadaniem była obrona granic ojczyzny;
- duchowni – ich zadanie polegało na modlitwie.

d) członkowie hierarchii lennej, którymi mogli być tylko ludzie wolni, ponieważ do nich należał obowiązek służby rycerskiej (z tej grupy wykształciła się później szlachta).

Państwa w średniowieczu oparte były na zasadach feudalizmu. Ich powstanie i funkcjonowanie także było podporządkowane tym zasadom.