Wojny Rzeczypospolitej z Rosją - cz. I - Geneza konfliktu polsko-rosyjskiego

Geneza konfliktu polsko-rosyjskiego


Konflikt między Polską a Rosją (Wielkim Księstwem Moskiewskim) rozpoczął się pod koniec XV wieku. Związany był z podejmowanymi przez Moskwę próbami zebrania wszystkich ziem ruskich pod swoim panowaniem. Państwem, które stało na drodze do realizacji tych planów, było Wielkie Księstwo Litewskie będące w dosyć ścisłej unii personalnej z Polską. Od końca XV wieku toczyły się liczne konflikty zbrojne, głównie o ziemię smoleńską i czernihowską, znajdujące się na wschodnich krańcach Litwy. W pierwszej połowie XVI wieku miało miejsce kilka wojen pomiędzy Moskwą a Litwą (często wydatnie wspomaganą przez Polskę). Jednak nie przynosiły one większych zmian terytorialnych. W późniejszych czasach oprócz chęci panowania nad Białorusią i Ukrainą władcy rosyjscy pragnęli także dostępu do Morza Bałtyckiego poprzez teren Inflant, co było kolejnym punktem zapalnym we wzajemnych stosunkach.